Senin, 10 Oktober 2016

FSCJ Maliana Assina MOU ho UNWIRA Kupang

Kupang – Fundação Sagrado Coração de Jesus Maliana (FSCJ) harii kooperasaun entre Universitas Widya Mandira Kupang (UNWIRA) hodi assina kedas nota de entendimentu (MOU) iha loron selebrasaun dies natalis UNWIRA Kupang ba-dala 34.
Reitor UNWIRA Pe. Julius, SVD hateten katak kooperasun id ne’e importante tebes ba fundasaun iha futuru tamba UNWIRA hanesan instituisaun Católica ida ne’ebe moris iha tinan barak nia laran ne’ebe nakonu ho esperiensia dinamiku tebes, unika pronto atu fo apoio ba fscj iha parte formasaun humana no didatika nian ba professor sira, no formasaun sira seluk ba staff FSCJ sira.
“Kooperasaun ida nee mais importante ba Fundação iha futuru. UNWIRA hanesan Instituisaun Catolika ida nebe moris ona iha tinan barak nia laran, nakonu ho esperensia nebe dinamiku tebes.
UNWIRA prontu atu fo apoio ba Fundação Sagrado Coração de Jesus da Diocese de Maliana iha parte formasaun humana no didatika nian ba professor sira, tulun kaderizasaun ba estaf Fundação nian, e iha parte seluk atu tulun organiza oinsa Fundação iha futuru bele metin hanesan Instituisaun ida nebe atende nesesidades Eskolas Catolika da Diocese de Maliana ninian”
Pe. Julius  hato’o lia hirak ne’e iha nia dikursu ne’ebe hala’o iha salaun unika, sabadu (24/09/2016).
Iha fatin hanesan diretor Yayasan Arnold Janssen, Pe.Greogorio Neonbassu, SVD. haksolok tebes ho servisu de parseria ida nee, Nia sei hakas an tebes atu tulun FSCJ liu-liu iha parte kaderizasaun rekursus ba futuru.
“Ha’u haksolok tebes ho servisu iha parseira ida ne’e, ha’u sei hakaas an tebes atu tulun Fundação Sagrado Coração de Jesus iha parte kaderizasaun rekursu ba staff FSCJ iha futuru” dehan Pe. Greogorio.
Ikus liu discursu husi prezidente FSCJ Pe. Natalino VdS Gama hato’o agradesimentu no hakoak bo’ot husi Amo Bispo Diocese Maliana nian ba familia bo’ot UNWIRA ne’ebe selebra aniversario ba dala 34 iha UNWIRA kupang. Aproveita okaziaun ne’e Pe. Natalino mos dehan tan katan fscj sei estuda ho foti valores diak husi edukasaun catolika unwire nian ne’ebe moris kleur hanesan edukasaun catolika ida.
“Ha’u hato’o ha’u nian agradecementu no hakoak bo'ot husi Amo Bispo da Diocese de Maliana nian ba familia boot UNWIRA nebe’e selebra loron aniversario ba dala 34 iha UNWIRA Kupang.
Aumesmo tempo ha’u mos atu dehan tan katak ami mai atu estuda no ku'u valores edukasaun Catolika husi UNWIRA nebe’e moris kleur hanesan instituisaun edukasaun Catolika ida” hatete Prezidente FCSJ Maliana.
1 komentar:

  1. kooperasaun ida nee mais importante ba
    fundacao iha futuru. UNWIRA hanesan instituisaun Catolika ida nebe moris ona iha tinan barak nia laran, nakonu ho esperensia nebe dinamiku tebes. Iha discursu nebe hato'o husi Reitor UNIKA, Pe.Julius, SVD. nia dehan katak UNIKA prontu atu fo apoio ba Fundacao Sagrado Coracao de Jesus da Diocese de Maliana iha parte formasaun humana no didatika ba professor sira, tulun kaderizasaun ba estaf Fundacao nian, e iha parte seluk atu tulun organiza oinsa Fundacao iha futuru bele metin hanesan instituisaun edukativu ida nebe atende nesisiddes escolas catolika da diocese de maliana ninian. iha tempo hanesan Amo Reitor ekspresa ninia sentimentu solidariedade profundo ba Colegio Maliana nebe uluk iha tinan hirak liu ba nia mak sai hanesan diretor iha escola Colegio Maliana ninian. Colegio sempre hela iha nia fuan. iha parte seluk diretor Yayasan Arnold Janssen, Pe.Greogorio Neonbassu, SVD. haksolok tebes ho servico de parseria ida nee. Nia sei hakas an tebes atu tulun Fundacao Sagrado Coracao de Jesus liu liu iha parte kaderizasaun recursus ba futuru. ikus liu iha hau nia discursus hau hato'o deit agradecementu no hakoak bo'ot husi amo bispo da diocese de maliana nian nebe hato'o hela mos parabens ba Aniversario yang ke-34 UNWIRA Kupang. aumesmo tempo hau dehan katak ami mai atu estuda valores edukacao catolika husi UNIKA nebe moris kleur hanesan instituisaun edukasaun catolika ida....dala ida tan parabens ..parabens e parabens ba familia boot UNWIRA Kupang nebe ohin celebra aniversario ba tinan - 34.....

    BalasHapus