Kamis, 15 September 2016

Komunidade suco Leolima, aldeai Dua derok entega rai Hektares 6 (6Hk) ba Fundação Sagrado Coração de Jesus


Kinta Feira 15/09/2016 Komunidade husi uma Lisan Pa-Tadan, Leo- Dato, Lesu -Kaur ho Leo- Pa iha Munisipio Bobonaro, Posto Administrativo Balibo, Suco Leo Lima, Aldeia Dua Derok entrega rai hamutuk hectares Neen (6Hk) ba Fundação Sagrado Coração de Jesus Maliana. Objectivo husi entrega Rai ne’e maka atu harii escola no sentru formasaun iha fatin ne’eba iha Futuro oin mai. Tuir Prezidente da Fundação Pe. Natalino hatete katak planu ba Fundação maka atu harii eskola ida ne’ebe di’ak hodi tulun komunidade sira iha ne’eba tamba ita hatene katak mentalidade husi komunidade ne’e so transforma deit ho edukasaun ne’ebe diak. Atu realiza, ita sei liu husi processu (bertahap),  uluk knanain maka trata dokumentu rai nebe entrega ona husi komunidade, e sei sai hanesan dokumentu oficial ida. Dokumentu ofisial ida nee sei rai didiak. Pe. Natalino mos hatutan tan katak objectivo fundamento lolos maka oinsa atu harii no promove edukasaun ne’ebe diak, liliu iha ensinu baziku ba komunidade sira iha fatin refere. Komunidade iha nee moris iha ambiente orijinalidade ne’ebe simples, hanoin simples no husi sira nia linguazem hatudu katak sira ema ne’ebe nakloke ba dezemvolvimentu umanu iha futuro. Fundação tulun atu prepara kondisaun nebe nesesita tebes iha prosesu aprendizagem no formasaun ida nebe suficiente. Pelomenus recursu no fasilidade sai hanesan atividade ou plano prioridade. tamba husi realizasaun plano nee mak ikus mai ita bele atinji kualidade  prosesu aprendizagem ida nebe diak liu.
Iha fatin hanesan Xefe do Suku Leolima Sr. Marselino M. Magno hateten “Objectivo husi entrega rai atu prepara ba futuro katak liu husi edukasaun bele fasilita labarik no Jovem sira hodi asesu ba eskola atu dezemvolve edukasaun ne’e ba futuro”. Sr. Marselino mos Sente kontente no espera katak husi entrega rai ida ne’e Fundação bele halo ona actividade edukasaun hanesan loke eskola ensino baziku to’o ensino superior, fatin treinamento ba jovem sira, atu nune sira bele asesu ba edukasaun ne’ebe besik, tamba se eskola ne’e dook husi ne’e jovem barak mak la eskola, la komprende saida mak sira atu halo iha sira nia futuro no partisipasaun ba dezemvolvimento menus tamba la iha rekursu umanu ne’ebe maka forte iha suku ida ne’e, realidade hatudu katak labarik sira ne’ebe 12 anos ba leten labele ba eskola tamba ensino pre-sekundaria ho sekundaria dook tebes husi sira nia hela fatin.
iha biban ida ne'e Sr. João dos Santos hanesan komunidade iha aldeai refere sente kontente tamba ho entrega rai ida ne’e maka iha futuro mai eskola mos sei harii ona no ami nia oan sira mos bele mai eskola besik no asesu ona edukasaun ho diak. No ho planu harii eskola iha ne’e maka bele aumenta tan rekursu umanu iha ami nia suku ida ne’e hodi bele dezemvolve ami nia suco no ita nia rai.


DEPOIS DE SUKAT RAI CONTINUA KEDAS HO ASSINA AKTA ENTREGA RAI
Depois de Sukat Rai hahu kedas ho entrega acta declaração entrega rai nian ba reprezentante komunidade hanesan Katuas Adat husi Uma Lisan Leo - Dato Sr. Bendito Pereira, Katuas Adat husi Uma Lisan Lisu - Kaur Sr. Adelino da Purificação, Katuas Adat Uma Lisan Leo-Pa Sr. Mariano Ramos, Katuas Adat Uma Lisan Pa-Tadan Sr. Humberto L.M.Pereira hodi Assina Deklarasaun refere. Iha mos Autoridade lokal Xefe Suku Leolima Sr. Marcelino M. Magno, Chefe Aldeia de Dua Derok Sr.João Bau Lun. CC/Visto husi Prezidente Fundação Sagrado Coração de Jesus Pe. Natalino VdS Gama, no Visto mos husi Diocese de Maliana Vigario Geral da Diocese de Maliana  Pe. Lucio Norberto de Deus.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar