Selasa, 05 Juli 2016

Kalan Arte no Kultura iha Escola Colégio Infante de Sagres Maliana hamutuk ho Monte St. Angelo no Catholic Mission


Sabadu dia 02 de julho 2016, estudante Colégio Infante de Sagres Maliana (COISMA) hala’o kalan Arte no kultura iha Colégio hanesan atividade ikus ba vizitasaun Monte St. Angelo no Catholic Mission ne’ebe  hala’o sira nia atividade iha Escola COISMA hamutuk ho estudante no professor sira durante loron Lima  ( hahu 28 de Junho – 3 de Julho). Iha atividade ne’e marka mos prezensa husi Prezidente Fundasaun SCJ hanesan mos Director Colégio Maliana Pe. Natalino VdS Gama, Delegasaun Catholic Mission Mr. Patrick, Delegasaun Monte St. Angelo Mr. Andrean, professor no estudante sira husi Monte St. Angelo no mos professor no estudante sira husi Colégio Infante de Sagres Maliana (COISMA). Atividade ne’e hahu ho jantar hamutuk iha fatin Enternata Colégio Maliana. Depois de jantar hamutuk kontinua ho atividade kalan arte no kultura hanesan Kantikus balu ne’ebe mak hananu husi Estudante COISMA no estudante Monte St. Angelo, Poezia ne’ebe lori husi Estudante COISMA no mos Teatru ne’ebe halo husi Estudante COISMA ho nia Titulo Sistema Kasamento Kemak Marobo. Estudante no professor sira husi Monte St. Angelo sente antusiasmo tebes ho atividades ne’ebe maka sira hala’o durante loron lima iha Colégio Maliana, intervista badak ne’ebe maka halo ho professora Suzanne Mealing nia dehan katak “Eskola ne’e nakloke tebes  mai ami, simu ami ho kontente, estudante sira mos hakarak atu aprende no sira iha ambisaun bo’ot tebes ba sira nia futuru, estudante sira ne’e laran diak no nakonu ho respeito. Iha ami nia atividade ne’ebe ami halo maka hanorin lingua Inglesh, halimar ho estudante sira, ajuda professor sira hetan asessu ba computador liliu treinamento ba professor sira”. Iha fatin hanesan intervista mos ho estudante ida husi Monte St. Angelo Ines Paxton nia dehan katak Nia Antusiasmo tebes ho atividades iha Colégio Maliana no sente kontente hodi halo koneksaun diak ho estudante ne’ebe diferente, ida ne’e hanesan preveleziu bo’ot tebes wainhira hetan esperiensia ida ne’e “ Ha’u hanorin lingua inglesh ba estudante ne’ebe difirente, ajuda professor sira kona ba computer, no hanorin arte no atividade oi-oin iha tempu lokraik”. Nia mos hatutan tan katak Edukasaun iha Timor Leste sempre dezemvolve no iha ajudos husi eskola hanesan Monte St. Angelo, Catholic Mission no igreja, ne’e bele hametin relasaun diak hodi ajuda estudante sira bele hariku sira nia potensial no realiza sira nia mehi. Ida ne’e presiza comitmentu staff sira, suporta husi Igreja no Governo Atu bele hodi eskola ne’e ba oin. Objetivu husi vizita ida ne’e maka atu halo koneksaun diak ho kolega foun sira, ajuda professor sira oinsa atu hanorin diak liu tan, ajuda timor oan sira komprende barak kona ba Australia no sira mos aprende ona kona ba cultura Timor ne’ebe furak. Problema ou difikuldade ne’ebe sira hasoru iha sira nia atividade ne maka iha klase ingelsh ne’ebe maka minimu liu atu aprende lingua inglesh. Maibe sira bele prepara barak liu tan ba tinan oin mai. Ikus ba atividade ida ne’e maka taka ho liafuan badak ne’ebe hato’o husi Director Colégio Maliana katak Colégio Maliana ninia estrutura mak primeiro iha  Directores escola sira no Segundo mak director Colégio Maliana, ne’e hatudu Katak iha estrutura nivel  director Colégio Maliana maka a’as liu. Director Colégio Maliana Nia iha kedas Bispo nia okos tamba ne’e hodi Bispo nia fatin Pe. Natalino fo agradase barak ba delegasaun husi Catholic Mission Mr. Patrick, Delegasaun husi Monte St. Angelo Mr. Andrean, professor sira no  estudante sira husi Monte St. Angelo ninian ba sira nia prezensa iha fatin ida ne’e. Pessoalmente hanesan Director Colégio Maliana Pe. Natalino Hateten katak “Ho domin bo’ot teb-tebes ho Ha’u nia fuan hakarak atu kontinua relasaun ida ne’e ba oin no metin liu tan iha tinan hirak oin mai. Ha’u hein katak ita bo’ot sira nia prezensa iha ne’e, bele muda mos mentalidade husi estudante sira no professor sira iha fatin ida ne’e atu oinsa bele partisipa iha prosessu edukasaun ninian hodi forma jerasaun foun ida ne’e ho diak liu tan iha tempu oin mai”. Pe. Natalino mos hatutan tan katak Nia ko’alia ona ho Directora Monte St. Angelo katak iha tinan oin mai konsellu estudante maka sei marka prezensa atu tulun konselhu estudante sira iha fatin ida ne’e, se diak liu tan ita sei hala’o processu aprendizazem hamutuk iha classe laran, no Amo mos espera katak iha tinan ou iha tempu oin mai ita sei hametin liu tan relasaun  ida ne’e iha atividade ne’ebe ninia benefisiu ba professor sira no estudante sira iha fatin ida ne’e. Hanesan Director Colégio Maliana no mos Director Fundasaun SCJ Pe. Natalino dhn “ho  Ha’u nia fuan tomak hanesan director Colégio Maliana, director fundasaun SCJ da Diocese Maliana, hato’o ha’u nia Agradecimento ida husi Ha’u nia fuan ba ita bo’ot sira nia prezensa no hein katak ita bo’ot sira nia prezensa ida ne’e bele halo ita sai  familia ida de’it iha edukasaun ida no obrigado barak ba ita bo’ot sira Labtop Mac ne’ebe mak ita bo’ot sira fo tulun ona ba Colégio Maliana no mos iha projector 5 hodi eskola nia  naran hato’o obrigadp barak no ami haka’as an atu uza fasilidade ne’e hodi bele dezemvolve ami nia kapasidade intelectual no konhecimento iha fatin ida ne’e”.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar