Jumat, 01 Juli 2016

Fundasaun hala’o atividade Welcome Dinner ba Delegasaun Monte St. Angelo, Estudante husi Universidade Notre Dame no Catholic Mission husi Australia iha Salaun SCJ Diocese Maliana


Tara tais husi Secretario Geral Fundasaun SCJ Sr. Fridolino Gama ba reprezentante Monte St. Angelo, Notre Dame University ho Catholic Mission Australia iha Salaun SCJ Diocese Maliana


Iha loron tersa feira, 28 de Junho 2016 kalan, Fundasaun SCJ hala’o Welcome Dinner ba delegasaun husi Monte St. Angelo, Estudante husi Universidade Notre Dame no Catholic Mission iha salaun SCJ Diocese Maliana, iha atividade ida ne’e konvida mos Director Ministerio Eduksaun Munisipio Bobonaro, Director Infordepe Maliana, Profesor sira husi Colegio Maliana no Pre-Eskolar SCJ, Inan – aman inklui mos estudante husi Colegio Maliana no Pre-Eskolar Sagrado Corasaun de Jesus. Atividade ida ne’e hahu husi simu delegasaun rua ne ho tara tais husi Secretario jeral Fundasaun SCJ Sr. Fridolino Gama. Depois de ida ne’e continua hahu’u kedas hato’o liafuan badak husi reprezentante Prezidente Fundasaun no delegasun rua ne’e. Liafuan ne’ebe hato’o husi reprezentante Prezidente Fundasaun Sr. Jose Mendes katak “Ha'u hakarak hato’o dala ida tan bemvindo ba delegasaun husi Monte St. Angelo, delegasaun husi Notre Dame University no Catholic Mission iha  kalan kmanek ida ne’e. Em nome Prezidente Fundasaun Sagrado Corasaun de Jejus  Diocese Maliana Pe. Natalino, ami sente haksolok no kontente tebes wainhira rona ita bo'ot sira atu mai vizita ami nia eskola, tamba ida ne’e mos hanesan oportunidade ida diak tebes ba ami nia eskola sira hodi bele troka no hetan esperiensia balu ne’ebe mak kolega sira husi Monte St. Angelo no mos Notre Dame university atu fahe ba ami nia professores sira, ida ne’e mos hanesan oportunidade osan mean ba ami nia professor no estudante sira atu bele  aprende buat foun, ami mos espera katak iha tempu oin mai ami hakarak vizita ne’ebe hala’o, se bele to’o mos ba eskola katolika sira seluk ne’ebe mak husi delegasaun tolu ne'e seidauk to’o , ho vizita ida ne’e mos husik hela sentido ida mai ami katak edukasaun katolika iha diocese Maliana la la’o mesak e entidades hotu-hotu partisipa masimu tebe-tebes ba dezemvolvimentu iha edukasaun katolika, hahu husi partisipasaun Inan - Aman sira, professores sira, Igreja Catolika , Governo e organizasaun nao governamental  tanto internasional no mos nasional, nune’e mos ba eskola sira seluk hanesan eskola amiga ho Fundasaun. Sira ne’e hotu partisipa masima bo’ot tebe-tebes ba dezemvolvimento edukasaun katolika. Tamba ne’e mak ami fiar  katak partisipasaun sira ne’e hotu ho ninia objectivo ida de’it katak sei hatu’ur kualidade Edukasaun ida ne’ebe mak Digno no Excelente”. Liafuan badak ne’ebe mak hato’o husi Coordinador Monte St. Angelo ho Notre Dame University sira sente kontente no Orgullu tebes tamba bele simu sira iha kalan kmanek ida ne’e hodi bele hasoru malu ho Inan-aman ho estudante sira. Atividade ida ne’e mos hala’o ho animasaun balu mak hanesan Hananu kantikus husi Estudante Pre-Secundaria no Secundaria Colegio Maliana, iha mos animasaun talentu hanesan Fashion Show husi Pre-eskolar Sagrado Corasaun de Jesus Maliana.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar